XML
POSTANOWIENIE

WÓJT GMINY ORŁY
37-716 Orły, ul. Przemyska 3
Orły, dnia 19.11.2009r.

L.dz.7624/04//2007-2009/6
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 98/2000, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
Postanawiam
sprostować oczywistą omyłkę w postanowieniu znak: 7627/04/2007-2009/5 z dnia 05.11.2009r. w którym postanawia się wznowić postanowienie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-usługowego
z przeznaczaniem na usługi stolarskie na działce nr 138 w Małkowicach., którego inwestorem jest Pan Lesław Wojdyła zam. Małkowice nr 7, 37-716 Orły:
w postanowieniu omyłkowo wpisano;
w pkt 1; Lesław Wojdyła zam. Małkowice 9,
powinno być;
w pkt. 1; Lesław Wojdyła zam. Małkowice 7,
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 113 § 1 kpa „Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach”. Powyższy przepis upoważnia organ do dokonania sprostowania oczywistej omyłki z urzędu. Wójt Gminy Orły jest więc uprawniony do wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki działając z urzędu.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należało orzec jak powyżej.
POUCZENIE
Na postanowienie służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Z up. Wójta
inż. Bolesław Kostkiewicz
Publikacja:
1. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Orły.
2. Sołtys wsi Małkowice- Pan Eugeniusz Wilk, zam. Małkowice 60, 37-716 Orły
3. Ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły: www.bip.ugorly.pl/
Otrzymują:
1.Inwestor: Lesław Wojdyła zam. Małkowice 7, 37-716 Orły
2.Strony wg odrębnego wykazu
3.a/a
Do wiadomości:
1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Bpa Glazera 9, 37-700 Przemyśl
2.Starosta Przemyski, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-11-19
Publikujący -
Dodano do archiwum