XML
Zawiadomienie w sprawie środowiskowych uwarunkowań


L.dz.7331/4/3/08 Orły, dnia 21.08.2008r.

Z A W I A D O M I E N I E

Z godnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami /,celem zapewnienia stronom wszechstronnego czynnego udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo- usługowego z przeznaczeniem na usługi stolarskie na działce nr ewidencji gruntów 138 w miejscowości Małkowice informuję , że w Urzędzie Gminy Orły w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia / Pok. Nr 5 / , można zapoznać się z całością zebranego w sprawie materiału dowodowego , wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać dodatkowe wnioski dowodowe .


Otrzymują :

1.Inwestor – p.Lesław Wojdyła zam. 37-716 , Małkowice7

2.Strony postępowania :

Jucha Edward 37-716 Małkowice 5

Baran Anna 37-716 Małkowice 9

Zarząd Dróg Powiatowych Przemyśl Plac Dominikański 3

3.Tablica ogłoszeń urzędu gminy

4.Biuletyn Informacji Publicznej WWW.bip.ugorly.pl  

A      5. a/a

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-08-21
Publikujący -