XML
Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADOMIENIE w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-usługowego z przeznaczeniem na usługi stolarskie na działce 138 położonej w miejscowości Małkowice .

 

 

 

 

 

L.dz.7624/4/5/08 Orły, dnia 31.07.2008 r.

 

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

 

Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami /, w związku z Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO0232/16/2008 z dnia 27.06.2008 roku , zawiadamia się, że w Urzędzie Gminy Orły, zostało podjęte postępowanie dotyczące wydania decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-usługowego z przeznaczeniem na usługi stolarskie na działce 138 położonej w miejscowości Małkowice .

 

Strony postępowania w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mają prawo zapoznać się z aktami sprawy , wypowiedzieć się co do zebranych dowodów ,materiałów oraz zgłoszonych żądań , a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień i dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

 

1.Wnioskodawca: p. Lesław Wojdyła zam. 37-716 Małkowice 7

2.Strony postępowania :

Jucha Edward 37-716 Małkowice 5

Baran Anna 37-716 Małkowice 9

Zarząd Dróg Powiatowych Przemyśl Plac Dominikański 3

3 Tablica ogłoszeń urzędu gminy .

4.Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.ugorly.pl

5.A/a

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-07-31
Publikujący -