XML
Wyniki ci_gnik GZUW 2007.doc
Nr procedury 1/2007 Orły, dnia 14.12.2007 r. BIP UG ORŁY OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz.427, Nr 82, poz. 560 ) Gminny Zakład Usług Wodnych w Orłach jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika : 1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez „ ROL-MECH „Spółka z o.o. Grażyna i Jan Grześko 37-7550 Radymno ul. Słowackiego z ceną oferty – 131.882,00 zł brutto ( słownie : sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100 ). Okres gwarancji – 18 miesięcy

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wyniki ci_gnik GZUW 2007.doc Plik doc 29.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -