XML
Orly 2007 - wyjasnienia nr 2.doc
GZEASz-V-2213-1.14/2007 Orły, 23.03.2007 r. Tablica ogłoszeń BIP UG Orły dot. wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , którego przedmiotem jest „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „ na podstawie zapytań otrzymanych od wykonawców Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami ), Wójt Gminy Orły działając w imieniu zamawiającego – Gminy Orły, w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „, udziela wyjaśnień do siwz, w związku z treścią zapytań zawartych w wnioskach wykonawców :

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Orly 2007 - wyjasnienia nr 2.doc Plik doc 36.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Dodano do archiwum