Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zawiadamiam że na wniosek Inwestora Pani Marii i Pana Andrzeja Pis zam. Niziny 96, 37-716 Orły zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 330 kW" na działce ewidencyjnej oznaczonej Nr 380"

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Plik pdf 510.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2012-12-27
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-12-28 10:23
Modyfikacja Piotr Koszykowski - Administrator 2012-12-28 10:30

Zawiadamiam, że na wniosek Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego układu drogowego wraz z odwodnieniem na odcinku do drogi powiatowej nr 1821 R Zadąbrowie - Sośnica do drogi gminnej równoległej do drogi krajowej DK77 w miejscowości Zadąbrowie gmina Orły.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 628.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2012-12-03
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-12-03 15:07
Modyfikacja Piotr Koszykowski - Administrator 2012-12-03 15:08

BGK.V.6220.2.20.2012                                                                                                  Orły dnia; 25.10.2012 r.


O B W I E S Z C Z E N I E


         Działając na podstawie art.123 § l, w trybie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku prowadzenia postępowania po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wójt Gminy Orły stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu budynków gospodarczych na warsztat blacharsko-lakierniczy położony w obrębie Zadąbrowie, gmina Orły".

             Stosownie do art. 10 § l oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami organ administracyjny obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 5 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                                                  Z up. Wójta Gminy Orły

                                                                                                                           Jan Janusz

 


Otrzymują:
1. Urząd Gminy Orły +Tablica ogłoszeń
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Orły
3. Sołtys wsi Zadąbrowie: Bereźnicki Zbigniew, Zadąbrowie 71 A, 37-716 Orły + tablica ogłoszeń
4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Orły zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74
    ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
    ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2012-10-25
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-10-25 11:37
Modyfikacja Piotr Koszykowski - Administrator 2012-10-25 11:38

Zawiadamiam oraz podaję do publicznej wiadomości
Na wniosek Pan/i Jana i Anny Lech zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na
warsztat samochodowy położony w obrębie Duńkowiczki, gmina Orły", przewidzianego do
realizacji na działce nr ewid. 16/13; 16/18 , obręb 0003 Duńkowiczki.

Załączniki:

Zawiadomienie - Obwieszczenie Plik pdf 694.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2012-09-13
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-09-13 11:51
Modyfikacja Piotr Koszykowski - Administrator 2012-09-13 11:52

Według rozdzielnika

Informuję, iż na podstawie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 z póz. zm.), związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji Karty informacyjnej, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie ustawowym.
Wójt Gminy Orły zobowiązał inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej pismem znak BGK.V6220.2.12.2012 z dnia 04.09.2012 r.
Po uzupełnieniu Kary informacyjnej przez inwestora Wójt Gminy Orły ponownie zwróci się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat blacharsko - lakierniczy położony w obrębie Zadąbrowia, gmina
Orły.
Załatwienie sprawy nastąpi w terminie 30 dni od dnia skompletowania materiału dowodowego.

Załączniki:

KOMUNIKAT Plik pdf 276.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2012-09-05
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-09-07 09:34
Modyfikacja Piotr Koszykowski - Administrator 2012-09-11 09:37

BGK.V.6220.2.4.2012                                                                                   Orły, 30.07.2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 21 ust. 1, pkt. 9 oraz art. 73 ust. 1, art. 74, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr, 199 poz. 1227 ze zm.), ponadto art. 61 § 4, art. 49, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 17 listopada 2000 r. Dz. U. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

 

Zawiadamiam oraz podaję do publicznej wiadomości

 

 Na wniosek F.H.U. Auto Serwis Blacharstwo - Lakiernictwo  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat blacharsko-lakierniczy położony w obrębie Zadąbrowie, gmina Orły”, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 115/2, obręb Zadąbrowie.

 

Informuję również wszystkie uprawnione strony tego postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami, wzięcia czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania  oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Urzędu Gminy, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu w godzinach 715-1515 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski złożone po terminie, o którym mowa w obwieszczeniu pozostają bez rozpatrzenia.

Dalsze postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie prowadzone będą po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii organów pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów uzgodnień nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Orły.

 

 

                                                                                                              Z up. Wójta Gminy Orły

                                                                                                                         Jan Janusz

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

Publikacja:
1.  Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Orły.
2.  www.bip.ugorly.pl

3.  sołtys wsi Zadąbrowie: Bereźnicki Zbigniew, Zadąbrowie 71 A, 37-716 Orły

Otrzymują:

  1. Inwestor zadania: Paweł Gudyka, Zadąbrowie  88, 37-716 Orły
  2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Orły zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  3. a/a  (sprawę prowadzi: mgr inż. Dorota Tysowska - podinpektor)

 

Do wiadomości:

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Bpa Glazera 9, 37-700 Przemyśl
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2012-07-30
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-07-30 13:19

WÓJT  GMINY  ORŁY

 37-716 Orły ul. Przemyska 3

BSK-7624/6/2010-2                                           Orły, dnia 14 październik 2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

  

Na podstawie art. 21 ust. 1, pkt. 9 oraz art. 73 ust. 1, art. 74, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr, 199 poz. 1227 ze zm.), oraz art. 61 § 4, art. 49, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 17 listopada 2000 r. Dz. U. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Zawiadamiam oraz podaję do publicznej wiadomości


że w dniu 11 października 2010 r. na wniosek inwestora: EKO-MAPOL Firma Handlowo- Usługowa Leszek Majewski, ul. Przemyska 22, 37-716 Orły zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów o nazwie wg karty informacyjnej przedsięwzięcia: ,,Zakład odzysku i wykorzystania odpadów”, na działce nr 6 obr. 003 Duńkowiczki, gmina Orły, powiat przemyski, województwo podkarpackie

 Informuję również wszystkie uprawnione strony tego postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami, wzięcia czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania  oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Urzędu Gminy, pokój nr 18 w godzinach pracy urzędu w godzinach 715-1515 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Dalsze postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie prowadzone będą po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii organów pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów uzgodnień nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

                                                                                                                                               Z up. Wójta
                                                                                                                        inż. Bolesław Kostkiewicz

Publikacja:
1.  Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Orły.
2.  Sołtys wsi Duńkowiczki – Kazimierz Włoch, zam. Duńkowiczki 176, 37-716 Orły
3.  Ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły: www.bip.ugorly.pl

Otrzymują:

1.       Inwestor zadania: Leszek Majewski, ul. Sikorskiego 1A/4, 37-700 Przemyśl

2.       Szydłowska Janina Zofia, Duńkowiczki 63, 37-716 Orły

3.       Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” w Żurawicy, ul. Kwiatowa 28, 37-710 Żurawica

4.       a/a

Do wiadomości:

 
1.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Bpa Glazera 9, 37-700 Przemyśl

2.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 

Sprawę prowadzi:

  Dorota Tysowska-Żochowska

 tel. /0-16/ 6712 693

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2010-10-15
Publikujący -

WÓJT GMINY ORŁY
37-716 Orły, ul. Przemyska 3
Orły, dnia 19.11.2009r.

L.dz.7624/04//2007-2009/6
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 98/2000, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
Postanawiam
sprostować oczywistą omyłkę w postanowieniu znak: 7627/04/2007-2009/5 z dnia 05.11.2009r. w którym postanawia się wznowić postanowienie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-usługowego
z przeznaczaniem na usługi stolarskie na działce nr 138 w Małkowicach., którego inwestorem jest Pan Lesław Wojdyła zam. Małkowice nr 7, 37-716 Orły:
w postanowieniu omyłkowo wpisano;
w pkt 1; Lesław Wojdyła zam. Małkowice 9,
powinno być;
w pkt. 1; Lesław Wojdyła zam. Małkowice 7,
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 113 § 1 kpa „Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach”. Powyższy przepis upoważnia organ do dokonania sprostowania oczywistej omyłki z urzędu. Wójt Gminy Orły jest więc uprawniony do wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki działając z urzędu.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należało orzec jak powyżej.
POUCZENIE
Na postanowienie służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Z up. Wójta
inż. Bolesław Kostkiewicz
Publikacja:
1. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Orły.
2. Sołtys wsi Małkowice- Pan Eugeniusz Wilk, zam. Małkowice 60, 37-716 Orły
3. Ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły: www.bip.ugorly.pl/
Otrzymują:
1.Inwestor: Lesław Wojdyła zam. Małkowice 7, 37-716 Orły
2.Strony wg odrębnego wykazu
3.a/a
Do wiadomości:
1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Bpa Glazera 9, 37-700 Przemyśl
2.Starosta Przemyski, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-11-19
Publikujący -

WÓJT GMINY ORŁY
37-716 ORŁY, UL. PRZEMYSKA 3
L.dz.7624/9/2009-2                                                                   Orły, dnia 04.11.2009 r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) art. 8, art. 31, art. 32 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)


Podaję do publicznej wiadomości informację:


że na wniosek z dnia 28.10.2009 r. ODLEWNIA KAW-MET Marka Kawińskiego zam. ul. Krakowska 11, 37-716 Orły, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie budynku odlewni żeliwa o pomieszczenia magazynu surowców w Orłach na działce 238/52” .
Inwestor przedsięwzięcia :
ODLEWNIA KAW-MET Marek Kawiński ul. Krakowska 11, 37-716 Orły.

W ciągu 21 dni licząc od daty ukazania się Zawiadomienia - Obwieszczenia każdy może zapoznać aktami sprawy. Dokumenty znajdują się do wglądu w budynku Urzędu Gminy w Orłach przy ul. Przemyskiej 3, w pokoju nr 18 w godzinach 715-1515. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wnioskuZastępca Wójta
inż. Bolesław Kostkiewicz

 


Otrzymują:
1. Strony wg odrębnego wykazu
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-11-04
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

celem zapewnienia stronom czynnego udziału w toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu elektrowni wiatrowej (turbina wiatrowa typ VESTAS V27-225kW) na terenie działki ew. 376/4 obręb Niziny informuję, że w Urzędzie Gminy Orły w pok. Nr 18 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty wywieszenia (otrzymania) niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu administracyjnym kończącym postępowanie.

Załączniki:

zawiadomienie-obwieszczenie Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-08-14
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

celem zapewnienia stronom czynnego udziału w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „budowa obiektów wraz z niezbędną rozbudową, nadbudową i przebudową z przeznaczeniem na punkt zbierania pojazdów, stację demontażu pojazdów wraz z warsztatem, zbiórką, segregacją i odzyskiem odpadów na działce ewid. Nr 373/7 w obrębie wsi Niziny gmina Orły”:
informuję, że w Urzędzie Gminy Orły w pok. Nr 18 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty wywieszenia (otrzymania) niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu administracyjnym kończącym postępowanie.

 

Załączniki:

zawiadomienie-obwieszczenie Plik pdf 50.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-08-04
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

celem zapewnienia stronom czynnego udziału w toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „wykonaniu budynków i urządzeń dla stacji demontażu pojazdów z myjnią i lakiernią samochodową na terenie dawnej bazy SKR, Nr dz. ewidencyjnej 79 i 81 obręb Trójczyce”:
informuję, że w Urzędzie Gminy Orły w pok. Nr 18 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty wywieszenia (otrzymania) niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu administracyjnym kończącym postępowanie.

 

Załączniki:

zawiadomienie-obwieszczenie Plik pdf 51.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-08-04
Publikujący -

OGŁOSZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Działając na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy z 14 czerwca 1960r. KPA /Dz. U. z 200 r Nr 98 poz. 1071 ze zm./ w związku z prowadzonym postępowaniem związanym z uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „budowa obiektów wraz z niezbędną rozbudową, nadbudową i przebudową z przeznaczeniem na punkt zbierania pojazdów, stację demontażu pojazdów wraz z warsztatem, zbiórką, segregacją i odzyskiem odpadów na działce ewid. Nr 373/7 w obrębie wsi Niziny gmina Orły” oraz w związku z interwencją Samorządu Wsi Niziny z dnia 23.06.2009 r. dotyczącą braku akceptacji przez mieszkańców ww. przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zarządza w dniu 14 lipca 2009 roku o godz. 9:30 rozprawę administracyjną.
Punkt zborny wyznaczam: Działka ewidencyjna nr 373/7 we wsi Niziny, gm. Orły.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 101.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-07-08
Publikujący -

WÓJT GMINY W ORŁACH
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na wniosek z dnia 17.04.2009 r. (uzupełniony w dniu 05.05.2009 r.) Firmy Usługowo Handlowej Maciej Marek Buszkowice 62, 37-710 Żurawica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa obiektów wraz z niezbędną rozbudową, nadbudową
i przebudową z przeznaczeniem na punkt zbierania pojazdów, stację demontażu pojazdów wraz z warsztatem, zbiórką, segregacją i odzyskiem odpadów na działce ewid. Nr 373/7
w obrębie wsi Niziny gmina Orły”

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 246.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-05-08
Publikujący -

Podaję do publicznej wiadomości informację:
że na wniosek z dnia 24.03.2009 r. Pana Andrzeja Piś, Niziny 96 37-716 Orły, zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu elektrowni wiatrowej typ VESTAS V27-225kW na wieży rurowej o wysokości 30m, na terenie gruntów rolnych Nr dz. ewidencyjnej 380 obręb Niziny.

Załączniki:

komunikat Obwieszczenie Plik pdf 68.14 KB
wniosek inwestora Plik pdf 42.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-03-25
Publikujący -

Podaję do publicznej wiadomości informację:

że na wniosek z dnia 11.03.2009 r. (uzupełnionego w dniu 20.03.2009 r.) Państwa Zofii i Józefa Pióro zamieszkałych Wacławice 60, 37-717 Kaszyce, zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej typ WindWorld W2800 150kW na wieży o wysokości 30m na dz. ewidencyjnej 311 obręb wsi Wacławice gmina Orły.

Załączniki:

Zawiadomienie-Obwieszczenie Plik pdf 67.36 KB
Wniosek inwestora Plik pdf 72.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-03-23
Publikujący -

Podaję do publicznej wiadomości:

że na wniosek z dnia 20.02.2009 r. Pana Ryszarda Olejarz, Firma Handlowo-Usługowa „RYN-EX” 37-717 Kaszyce, Trójczyce 57, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu budynków i urządzeń dla stacji demontażu pojazdów z myjnią i lakiernią samochodową na terenie dawnej bazy SKR, Nr dz. ewidencyjnej 79 i 81 obręb Trójczyce.6/4 obręb Niziny.

Załączniki:

Wniosek Inwestora Plik pdf 49.06 KB
Zawiadomienie - Obwieszczenie Plik pdf 65.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-03-02
Publikujący -

Podaję do publicznej wiadomości informację:

że na wniosek z dnia 02.02.2009 r. Pana Andrzeja Piś, Niziny 96 37-716 Orły, zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu małej elektrowni wiatrowej (turbina wiatrowa typ VESTAS V27) na terenie istniejącej zagrody rolniczej Nr dz. ewidencyjnej 376/4 obręb Niziny.
 

Załączniki:

Wniosek Inwestora Plik pdf 87.29 KB
Zaiadomienie obwieszczenie Plik pdf 70.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2009-02-16
Publikujący -

Orzekam


środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo - usługowego z przeznaczeniem na usługi stolarskie na działce nr ewidencji gruntów 138 w miejscowości Małkowice , opisanego w informacji o planowanym przedsięwzięciu.

Inwestorem zadania jest p. Lesław Wojdyła zam. Małkowice 7 , 37-716 Orły
Dla wnioskowanego terenu brak jest planu miejscowego a gmina nie przystąpiła do jego sporządzania .

Załączniki:

Decyzja Środowiskowa Plik doc 67.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-09-30
Publikujący -


L.dz.7331/4/3/08 Orły, dnia 21.08.2008r.

Z A W I A D O M I E N I E

Z godnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami /,celem zapewnienia stronom wszechstronnego czynnego udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo- usługowego z przeznaczeniem na usługi stolarskie na działce nr ewidencji gruntów 138 w miejscowości Małkowice informuję , że w Urzędzie Gminy Orły w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia / Pok. Nr 5 / , można zapoznać się z całością zebranego w sprawie materiału dowodowego , wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać dodatkowe wnioski dowodowe .


Otrzymują :

1.Inwestor – p.Lesław Wojdyła zam. 37-716 , Małkowice7

2.Strony postępowania :

Jucha Edward 37-716 Małkowice 5

Baran Anna 37-716 Małkowice 9

Zarząd Dróg Powiatowych Przemyśl Plac Dominikański 3

3.Tablica ogłoszeń urzędu gminy

4.Biuletyn Informacji Publicznej WWW.bip.ugorly.pl  

A      5. a/a

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-08-21
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-usługowego z przeznaczeniem na usługi stolarskie na działce 138 położonej w miejscowości Małkowice .

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-07-31
Publikujący -

Obwieszczenie-Zawiadomienie
Podaję do publicznej wiadomości:

o wszczęciu, na wniosek P. Iwony Praszkiewicz, Orły ul. Jana Pawła II 43A, 37-716 Orły, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynków na potrzeby stacji demontażu pojazdów w obrębie wsi ORŁY, działka ewidencyjna Nr 466

Załączniki:

Komunikat (Obwieszczenie) Plik doc 28.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-07-18
Publikujący -

 

Obwieszczenie-Zawiadomienie
Podaję do publicznej wiadomości:
o wszczęciu, na wniosek P. Czesławy Wojtowicz Kaszyce 98, 37-717 Kaszyce postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat naprawy pojazdów samochodowych - blacharstwo, lakiernictwo w obrębie wsi Kaszyce

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-26
Publikujący -
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 29 października 2020r. 02:37:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.