Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-28
Publikujący -
OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na dostawę materiałów do wykonania kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn: Utwardzenie i odwodnienie placu przy budynku Urzędu Gminy w Orłach.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 1 16355 R od km 1+ 724 do km 1+ 969 w m-ci Olszynka CPV 45233220- 7 roboty w zakresie nawierzchni dróg Na przedmiot zamówienia składają się : - wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym - w-wa wiążąca z mieszanki mineralno- asfaltowej grub. 4 cm pow. 735 m² - w-wa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej grub. 3 cm pow. 735 m² Składania ofert częściowych lub wariantowych nie przewiduje się.

Załączniki:

Przebudowa Olszynka 2008.doc Plik doc 2.29 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E ------------------------------------------- Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3, woj. podkarpackie tel./fax. 0-16 6-712-693, e-mail ugolry@zetorz.com.pl ogłasza przetarg ograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 223,poz.1655 ) na wykonanie robót budowlanych , instalacyjnych, wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „ Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Kaszycach – dokończenie zadania„, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2009 r. CPV- 45.40.00.00-1,45.31.00.00-3,45.33.00.00-9 Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 91188-2008, data zamieszczenia 30.04.2008 r.

Załączniki:

Ogloszenie Kaszyce sala 05-2008.doc Plik doc 68.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 7/2008 Orły, dnia-30-04-2008r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 116/5,116/13,129/8,129/11 i 260 w Duńkowiczkach 2- etap CPV 45233124- 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 L.dz. 3410/5.2/2008 Orły, dnia 28.04.2008 r. Wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ) Gmina Orły jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n. „ Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Walawa – etap III; sieć główna + przyłącza „ : 1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez „ HYDROMEL „ Sp. z o.o. Szówsko, ul. Książąt Czartoryskich 23, 37-500 Jarosław

Załączniki:

Wyniki kanalizacja Walawa 2008.doc Plik doc 48.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
GMINA ORŁY 37-716 Orły ul. Przemyska 3 L.dz. 3410/6.1/2008 Orły, 22.04.2008 r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU Działając na podstawie rt. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ) Gmina Orły jako zamawiający w prowadzonym trybem przetargu ograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n. „ Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Kaszycach „ unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z powodu nie złożenia w wyznaczonym terminie żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 L.dz. 3410/4.5/2008 Orły, dnia 22.04.2008 r. Wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ) Gmina Orły jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „ Samochodu dostawczego w wersji osobowej do przewozu 9 osób na potrzeby własne Gminy Orły „ : 1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez PARTNER Jarosław Pączyński ,Władysław Puczka Spółka Jawna 43-346 Bielsko Biała ul. Królewska 17

Załączniki:

Wyniki samochod UG 2008.doc Plik doc 49.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Wójt Gminy Orły ogłasza publiczny przetarg ustny ( licytację ) nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych rolnych stanowiących własność Gminy Orły 457 i 464 HNATKOWICE
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Wójt Gminy Orły ogłasza publiczny przetarg ustny ( licytację ) nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Orły Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów 13/19 CIEMIĘRZOWICE
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Wójt Gminy Orły ogłasza publiczny przetarg ustny ( licytację ) nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Orły Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów 13/18 CIEMIĘRZOWICE
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 Orły, 26.03.2008 r. BIP Urzędu Gminy Orły dot. wyjaśnień treści siwz Działając na podstawie art. 38 ust.1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ), w związku z pismem z dnia 25.03.2008 r. ( data wpływu 26.03.2008 r. ) jednego z wykonawców w sprawie udzielenia wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „ Samochodu dostawczego w wersji osobowej do przewozu 9 osób na potrzeby własne Gminy Orły „, Gmina Orły jako zamawiający wyjaśnia :
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 Orły, 26.03.2008 r. BIP Urzędu Gminy Orły dot. wyjaśnień treści siwz Działając na podstawie art. 38 ust.1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ), w związku z pismem z dnia 20.03.2008 r. ( data wpływu 25.03.2008 r. ) jednego z wykonawców w sprawie udzielenia wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „ Samochodu dostawczego w wersji osobowej do przewozu 9 osób na potrzeby własne Gminy Orły „, Gmina Orły jako zamawiający wyjaśnia :
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 L.dz. 3101/1.6/03/08 Orły, 25.03.2008 r. BIP Gminy Orły Dot. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ) Gmina Orły jako zamawiający w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n. „ Rozbudowa i modernizacja istniejących Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Orły i Niziny „ unieważnia postępowanie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 L.dz. 3101/1.5/03/08 Orły, 21.03.2008 r. Firma GUTKOWSKI Jan GUTKOWSKI 64-100 Leszno ul. 17 stycznia 92 Rozstrzygnięcie protestu Na podstawie rt. 180 ust.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ), po rozpatrzeniu wniesionego przez Firmę GUTKOWSKI pisemnego protestu na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn. „ Rozbudowa i modernizacja istniejących Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Orły i Niziny „, Gmina Orły jako zamawiający odrzuca protest jako wniesiony po terminie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 Ldz. 3101/1.4/03/08 Orły, 20.03.2008 r. Wykonawcy którzy otrzymali siwz dot. wyjaśnień treści siwz Działając na podstawie art. 38 ust.1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ), w związku z pismem jednego z wykonawców z dnia 19.03.2008 r. ( data wpływu 20.03.2008 r. ) w sprawie udzielenia wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonie robót budowlanych dla zadania p.n. „ Rozbudowa i modernizacja istniejących Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Orły i Niziny „, Gmina Orły jako zamawiający wyjaśnia :
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 Ldz. 3101/1.3/03/08 Orły, 19.03.2008 r. Wykonawcy którzy otrzymali siwz dot. wyjaśnień treści siwz Działając na podstawie art. 38 ust.1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ), w związku z pismem z dnia 17.03.2008 r. ( data wpływu 18.03.2008 r. ) jednego z wykonawców którzy otrzymali siwz, w sprawie udzielenia wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonie robót budowlanych dla zadania p.n. „ Rozbudowa i modernizacja istniejących Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Orły i Niziny „, Gmina Orły jako zamawiający wyjaśnia :
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E --------------------------------- Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693, www.orly.itl.pl/bip ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655) na wykonanie robót budowlanych dla zadnia „ KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI WALAWA – ETAP III : SIEĆ GŁÓWNA + PRZYŁĄCZA „ Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia 56034-2008,data zamieszczenia 19.03.2008 Załączniki Walawa

Załączniki:

Walawa ogloszenie 03-2008.doc Plik doc 37.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E --------------------------------- Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ) na dostawę „ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO W WERSJI OSOBOWEJ DO PRZEWOZU 9 OSÓB NA POTRZEBY WŁASNE GMINY ORŁY „ CPV 34110000-1 Dokumentacja przetargowa
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, dnia 11-03-2008 r. Nr procedury 2/2008 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2 i 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz 1655) informuję, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu po udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnętrznych 1.Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz ul.Głęboka 11 b 37- 200 Przeworsk

Załączniki:

ogloszenie - drogi 2008.doc Plik doc 71.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Gmina Orły,37-716 Orły ul. Przemyska 3, tel./fax. 016 6712693 ............................................................ Orły,7 marca 2008 r. z a m a w i a j ą c y Procedura przetargowa nr 3/2008 Dokumentacja przetargowa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, technologicznych, wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „ Rozbudowa i modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody w miejscowościach Orły i Niziny „ Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia większa niż równowartość kwoty 14.000 EURO a mniejsza niż kwoty określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie rt. 11 ust.8 ustawy Pzp Ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych Nr 45791-2008 z dnia 06.03.2008 r. Dokumentacja graficzna
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3, woj. podkarpackie tel./fax 0-16 6-712-693 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ) na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych, technologicznych i wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Orły i Niziny„ - w terminie do sześciu miesięcy od podpisania umowy CPV 45.25.21.26-7 Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia 45791- 2008, data zamieszczenia 06.03.2008 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, dnia 26-02-2008 r. Ogłoszenie modyfikacja SIWZ dotyczącej postępowania nr 2/2008 Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), Wojt Gminy Orły dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w następujący sposób: w załączniku Nr 4/1 (kosztorys ofertowy – przebudowa drogi gminnej nr 1 16379 R w Małkowicach od km 0+ 195 do km 0+ 275 ) w pozycji 10 jest podana ilość jednostek 280m² winno być 80 m² jako podstawa wyceny tej pozycji kosztorysu ofertowego. Otrzymują: 1.Strona internetowa UG Orły 2.Tablica ogłoszeń UG Orły 3.A/a.

Załączniki:

Ogloszenie - modyfikacja.doc Plik doc 66.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz.72243.10.67 W Ó J T G M I N Y O R Ł Y ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej we wsi Trójczyce (obok oczyszczalni ścieków) z przeznaczeniem „na cele rolnicze bez prawa inwestowania w trwała zabudowę i nasadzenia” stanowiącej własność Gminy Orły, na podstawie KW nr 67958 oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu TRÓJCZYCE jako część działki Nr 132 o powierzchni 0,76ha
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, dnia 13-02-2008 r. Nr procedury 1/2008 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2 i 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz 1655) informuję, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu po udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. a/budowa oświetlenia drogowego o przebiegu przez dz. Nr 91/4, 91/1, 92, 93,94/1, 94/2, 95/2 95/4, 96/4, 96/5, 96/2, 510 i 303 w m-ci Niziny b/budowa oświetlenia drogowego o przebiegu przez działki nr 480 i 484 w m-ci Niziny c/budowa oświetlenia drogowego o przebiegu przez dz. Nr 128/2, 127/3, 127/2, 127/1, 124 123 i 119 w m-ci Drohojów

Załączniki:

bip.doc Plik doc 75.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, dnia 7. 02. 2008 r. Wójt Gminy Orły Ogłasza przetarg ograniczony dla mieszkańców z terenu gminy Orły na sprzedaż niżej wymienionego środka trwałego : - zaprawiarka do nasion ZAP / 4,8 nr fabr. 0187, rok produkcji 1997, cena wywoławcza 3700 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2008 r o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Orłach. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 370 zł w kasie Urzędu Gminy w dniu przetargu. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 2/2008 Orły, dnia 07-02-2008 r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnętrznych CPV 45233220- 7, 45233320- 8, 45233223- 8 Na przedmiot zamówienia składają się : 1/Przebudowa drogi gminnej nr 1 16379 R od km 0+ 195 do km 0+ 275 w Małkowicach 2/Przebudowa drogi gminnej nr 1 16365 R od km 0+ 326 do km 0+356 w Zadąbrowiu 3/Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 9/7 i 13/3 od km 0+085 do km 0+ 175 w Ciemięrzowicach 4/Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 228/2,218 i 216 od km 0+004,5 do km 0+138 w Trójczycach 5/Remont drogi gminnej nr 1 16367 R od km 0+172 do km 0+ 422 w Drohojowie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 1/2008 Orły, dnia 17-01-2008 r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. a/budowa oświetlenia drogowego o przebiegu przez dz. Nr 91/4, 91/1, 92, 93,94/1, 94/2, 95/2 95/4, 96/4, 96/5, 96/2, 510 i 303 w m-ci Niziny b/budowa oświetlenia drogowego o przebiegu przez działki nr 480 i 484 w m-ci Niziny c/budowa oświetlenia drogowego o przebiegu przez dz. Nr 128/2, 127/3, 127/2, 127/1, 124 123 i 119 w m-ci Drohojów

Załączniki:

Przetarg budowa oswietlen 2008.doc Plik doc 10.81 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
GZEASz-I-4317/1.1/2008 Orły, 2.01.2008 r. BIP UG Orły Na podstawie art. 15 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ) Gmina Orły zawiadamia, że w konkursie na realizację zadania gminy z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych w okresie 2.01. – 30.06.2008 r., została przyjęta do realizacji oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Przemyślu 37-700 Przemyśl ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78 Podstawą wyboru było spełnienie przez składającego ofertę wymogów określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Wójt Gminy Orły mgr inż. Ryszard Cząstka
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E ------------------------------------------- Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3, woj. podkarpackie tel./fax. 0-16 6-712-693, e-mail ugolry@zetorz.com.pl ogłasza przetarg ograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 223,poz.1655 ) na wykonanie robót budowlanych , instalacyjnych, wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „ Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Kaszycach – dokończenie zadania„, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2009 r. CPV- 45.40.00.00-1,45.31.00.00-3,45.33.00.00-9 Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 71549-2008, data zamieszczenia 08.04.2008 r. Określenie przedmiotu zamówienia. Dokończenie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaszycach, w zakresie obejmującym : a/. roboty budowlane – wykonanie dodatkowych fundamentów,ścian obiektu,nakrycia dachem,roboty wykończeniowe na sali i łączniku,przebudowa istniejących pomieszczeń sanitarnych w budynku szkolnym na ciąg komunikacyjny do sali b/. instalacje – pełny zakres c.o.,elektryczny,wentylacji,modernizacja istniejącej kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazowa c/. pełny zakres wyposażenia sportowego sali d/. elementy zagospodarowania zewnętrznego przy obiekcie

Załączniki:

Ogloszenie Kaszyce sala 04-2008.doc Plik doc 67.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 1/2007 Orły, dnia 14.12.2007 r. BIP UG ORŁY OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz.427, Nr 82, poz. 560 ) Gminny Zakład Usług Wodnych w Orłach jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika : 1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez „ ROL-MECH „Spółka z o.o. Grażyna i Jan Grześko 37-7550 Radymno ul. Słowackiego z ceną oferty – 131.882,00 zł brutto ( słownie : sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100 ). Okres gwarancji – 18 miesięcy

Załączniki:

Wyniki ci_gnik GZUW 2007.doc Plik doc 29.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E --------------------------------- Gminny Zakład Usług Wodnych 37-716 Orły ul. W.Witosa 11 woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 82, poz.560 ) na „ DOSTAWĘ CIĄGNIKA NA POTRZEBY GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG WODNYCH W ORŁACH „ Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie UZP nr ogłoszenia 240309-2007; data zamieszczenia 4.12.2007 r. Wymagalny termin realizacji – 7 dni od podpisania umowy Specyfikacja

Załączniki:

Ogloszenie GZUW traktor.doc Plik doc 43.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły,dnia 04-12-2007 r. Nr procedury 30/2007 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2 i 3, ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.) informuję,że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Odbiór odpadów komunalnych stałych z obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orły” 1.Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez: firmę - Bogusława Dybek Zakład Oczyszczania „B i M Dybkowie” ul. W. Witosa 48 37- 710 Żurawica.

Załączniki:

ogloszenie 04.doc Plik doc 69.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Zarządzenie nr 88/2007 Wójta Gminy Orły z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ), zarządzam co następuje ŧ 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania gminy w zakresie „ Dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Orły do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodków Szkolno –Wychowawczych w Przemyślu „ w okresie 2.01.2008 r. – 30.06.2008 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1, art. 95 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 164,poz. 1163, Nr 170,poz.1217, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560 ) Wójt Gminy Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 zawiadamia, że w dniu 5 listopada 2007 r. udzielono zamówienia publicznego na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej z PCV w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Orły.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły,dnia 14-11-2007 r. Nr procedury 29/2007 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2 i 3, ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.) informuję,że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.”Zimowe utrzymanie dróg” 1.Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez: firmę - Transport - Usługi Marian Tysowski Buszkowice 128 37-710 Żurawica

Załączniki:

Ogloszenie o wyborze oferty ZU.doc Plik doc 69.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły,dnia 06-11-2007 r. Nr procedury 30/2007 OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. podkarpackie tel./fax (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych stałych z obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orły” CPV- 90000000 –7 Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące: wywóz odpadów w kontenerach KP-7 odbiór odpadów z pojemników 1100 l odbiór odpadów z pojemników i worków PCV 110 l
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, dnia 24-10-2007 Nr procedury 29 /2007 OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 Orły woj.Podkarpackie tel.(0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg” CPV-90212000
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz. 72241/9/2005 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Orły ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ( licytację ) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi OLSZYNKA stanowiącej własność Gminy Orły

Załączniki:

olszynka przetarg.doc Plik doc 36.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz. 72241/ 08 /2005 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Orły ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ( licytację ) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo - magazynowym we wsi KASZYCE stanowiącej własność Gminy Orły

Załączniki:

Kaszyce przetarg drugi.doc Plik doc 35.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 28/2007 Orły, dnia 12.10.2007 r. BIP UG ORŁY OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz.427, Nr 82, poz. 560 ) Gmina Orły jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie robót budowlanych dla zadania p.n. „ Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Walawa – etap II; sieć główna + przyłącza „ :

Załączniki:

Wyniki kanalizacja Walawa 2007.doc Plik doc 29.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E --------------------------------- Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693, www.orly.itl.pl/bip ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 82, poz. 560 ) na wykonanie robót budowlanych dla zadnia „ KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI WALAWA – ETAP II : SIEĆ GŁÓWNA + PRZYŁĄCZA „ Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych Nr 170027 z dnia 18.09.2007 r. Dokumentacja graficzna DOKUMENTACJA PRZETARGOWA - SIWZ

Załączniki:

Walawa ogloszenie.doc Plik doc 31.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły,dnia 17-09-2007 r. Nr procedury 24/2007 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2 i 3, ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.) informuję,że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.”Budowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 116/5,116/13,129/8,129/11 i 260 w Duńkowiczkach”

Załączniki:

Ogloszenie OWOZ.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły,dnia 13-09-2007 r. Nr procedury 23/2007 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2 i 3, ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.) informuję,że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 1 16365 R od km 0+369 do km 0+436 w m-ci Zadąbrowie 2- etap” 1.Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez: Firmę STRABAG Sp. z o.o. ul. B.Brechta 7 03- 472 Warszawa

Załączniki:

Ogloszenie OWOZ.doc Plik doc 69.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 25/2007 Orły, dnia 28.08.2007 r. BIP UG Orły OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz.427, Nr 82, poz. 560 ) Gmina Orły jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem zamówienia z wolnej ręki postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi ” Klatki schodowej, zewnętrznej przy Domu Ludowym w Trójczycach „ :
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 24/2007 Orły, dnia-27-08-2007r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 116/5,116/13,129/8,129/11 i 260 w Duńkowiczkach 1- etap CPV 45233123- 7, 45111200- 0 Na przedmiot zamówienia składają się : roboty przygotowawcze,roboty ziemne,przepusty drogowe. Dokumentacja graficzna
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 23/2007 Orły, dnia 23-08-2007r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 1 16365 R od km 0+ 369 do km 0+ 436 w m-ci Zadabrowie 2- etap CPV 45231220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych pisakowo – żwirowych st. III.

Załączniki:

Przeb.drog.Zad. 2-etap.doc Plik doc 1.58 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 19/2007 Orły, dnia 22.08.2007 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz.427, Nr 82, poz. 560 ) Gmina Orły jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi obejmującej : 1. Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków – zupy, dla młodzieży szkolnej w placówkach oświatowych

Załączniki:

ATT00081.doc Plik doc 39.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz. 72241/ 08 /2005 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „o gospodarce nieruchomościami” (jedn. tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603 z późn. zm.), ŧ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 z późn. zm.) i uchwały Nr XXIV/207/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 21 czerwca 2005r „w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej we wsi KASZYCE”

Załączniki:

Ogloszenie o przetargu_Kaszyce.doc Plik doc 38.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Postanowienie w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko kanalizacji sanitarnej dla miejscowości : Duńkowiczki, Małkowice, Drohojów, Hnatkowice

Załączniki:

Kanalizacja raport.doc Plik doc 31.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz.72241/03/2007 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „ o gospodarce nieruchomościami” (jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603z póź. zm.), ŧ 13Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 z późn. zm.) i uchwały Nr V/ 53 /07 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 kwietnia 2007r „w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych rolnych we wsi HNATKOWICE”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz. 72241/ 07 /2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „ o gospodarce nieruchomościami” (jedn. tekst Dz. U z 2004r Nr261 poz.2603 z póź. zm.), ŧ13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 z póź. zm.) i uchwały Nr VI/71/07 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 czerwca 2007r „ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi DROHOJÓW”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz. 72241/07/2007 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „ o gospodarce nieruchomościami” (jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603 z późn. zm.), ŧ 13Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 z późn. zm.) i uchwały Nr VI/72/07 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 czerwca 2007r „ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej we wsi TRÓJCZTCE”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz. 72241/ 02 /2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „o gospodarce nieruchomościami” (jedn. tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603 z późn. zm.), ŧ 13Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 z późn. zm.) i uchwały Nr XXXIII/288/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 kwietnia 2006r „ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi DUŃKOWICZKI”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 21/2007 Orły, dnia 13.08.2007 r. Bank Spółdzielczy 37-710 Żurawica ul. Bankowa 4 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz.427, Nr 82, poz. 560 ) Gmina Orły jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi obejmującej ” Bankowa obsługa budżetu Gminy Orły oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 1.09.2007 – 31.12.2010 „

Załączniki:

ATT00016.doc Plik doc 37.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 woj. podkarpackie tel. 016 6712693 www.orly.itl.pl/bip ogłasza w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r., Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560 ) przetarg nieograniczony na wykonanie usługi obejmującej „ Przygotowanie, dostawa i wydawanie gorących posiłków ( zupy ) dla młodzieży szkolnej w – Szkole Podstawowej Orły, Szkole Podstawowej Drohojów, Gimnazjum Publicznym Orły, Gimnazjum Publicznym Drohojów, Szkoły Podstawowej w Zadąbrowiu oraz przygotowywanie i wydawanie posiłków dla dzieci Gminnego Przedszkola w Orłach „ w okresie 3.09.2007 – 20.06.2008 r. specyfikacja

Załączniki:

ogloszenie2.doc Plik doc 36.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 16/2007 Orły, dnia 8.08.2007 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz.427, Nr 82, poz. 560 ) Gmina Orły jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn ” Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 9/7 i 13/3 w Ciemięrzowicach I etap od km 0+003 do km 0+065 „ :
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 18/2007 Orły, dnia 8.08.2007 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Dworskiego 106 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz.427, Nr 82, poz. 560 ) Gmina Orły jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi obejmującej ” Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Orly do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 „ : 1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 15/2007 Orły, dnia 7.08.2007 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz.427, Nr 82, poz. 560 ) Gmina Orły jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn ” Przebudowa drogi gminnej nr 1 16379 R od km 0+306 do km 0+423 w miejscowości Małkowice „ :
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 14/2007 Orły, dnia 7.08.2007 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz.427, Nr 82, poz. 560 ) Gmina Orły jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn ” Przebudowa drogi gminnej nr 1 16368 R od km 0+015 do km 0+095 w miejscowości Orły „ :
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 13/2007 Orły, dnia 6.08.2007 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz.427, Nr 82, poz. 560 ) Gmina Orły jako zamawiający informuje, że w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn ” Przebudowa drogi gminnej nr 1 16365 R od km 0+321 do km 0+436 w miejscowości Zadąbrowie „

Załączniki:

ogloszenie o wynikach przetargu.doc Plik doc 38.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, 3.08.2007 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 21/2007 Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693 www.orly.itl.pl/bip ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ”Bankowa obsługa budżetu Gminy Orły oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 1.09.2007 – 31.12.2010 r.” CPV – 66.10.00.00-0 Ogłoszenie zamieszczono na Portalu UZP nr 123539-2007 z dnia 03.08.2007 / wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia mniejsza niż równowartość 211.000 EURO/ specyfikacja

Załączniki:

Ogloszenie obsluga bankowa.doc Plik doc 47.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia 02.08.2007r.

Załączniki:

ogloszenie o udzieleniu.jpg Plik image 57.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, 25.07.2007 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 18/2007 Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3 woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693 www.orly.itl.pl/bip ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi obejmującej „ Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie gminy Orły w roku szkolnym 2007/2008” CPV – 60113100-4 / wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia mniejsza niż równowartość 211.000 EURO/ Termin realizacji – 3.09.2007 r. ~ 20.06.2008 r. specyfikacja

Załączniki:

Ogloszenie dowoz 2007-2008.doc Plik doc 36.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Załącznik nr 1 do Zarządzeni Wójta Gminy Orły nr 45/2007 z dnia 23.07.2007 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Orły ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania gminy p.n. „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Orły do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Przemyślu „ w okresie od 1.09.2007 r. do 31.12.2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 16/2007 Orły, dnia 17-07-2007r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 9/7 i 13/3 w Ciemięrzowicach I etap od km 0+003do km 0+065 CPV 45231220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych pisakowo – żwirowych st. III.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły,dnia 16-07-2007 r. Nr procedury 12/2007 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2 i 3, ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.) informuję,że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 1 16364 R od km 1+ 142 do km 1+ 407 w m-ci Walawa”

Załączniki:

ogloszenie 16.doc Plik doc 68.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 15/2007 Orły, dnia 09-07-2007r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 1 16379 R od km 0+ 306 do km 0+ 423 w m-ci Małkowice CPV 45233223-8 - wymiana nawierzchni drogowej CPV 45231220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych pisakowo – żwirowych st. III.

Załączniki:

Przebudowa drogi Malkowice.doc Plik doc 5.49 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 14/2007 Orły, dnia 06-07-2007r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 1 16368 R od km 0+ 015 do km 0+ 095 w m-ci Orły CPV 45233320-8 - fundamentowanie dróg CPV 45231220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych pisakowo – żwirowych st. III.

Załączniki:

Przebudowa drogi Orly.doc Plik doc 1.92 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 13/2007 Orły, dnia 06-07-2007r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 1 16365 R od km 0+ 321 do km 0+ 436 w m-ci Zadabrowie 1- etap CPV 45233320-8 - fundamentowanie dróg Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego.

Załączniki:

Przebudowa drogi Zad_browie.doc Plik doc 1.52 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, dnia 28 czerwca 2007r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Orły ogłasza publiczny przetarg ustny ( licytację ) nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Orły Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603 ), ŧ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 ) i uchwały Nr XXV/224/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 lipca 2005r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej we wsi OLSZYNKA
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, dnia 27-06-2007 r. Nr procedury 9/2007 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Orły informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Przebudowa dróg gminnych w Olszynce i Drohojowie.” zawarto umowę z Firmą :

Załączniki:

1nowy.doc Plik doc 64.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
r procedury 12/2007 Orły, dnia 20-06-2007r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 1 16364 R od km 1+ 142 do km 1+ 407 w m-ci Walawa CPV 45231220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych pisakowo – żwirowych st. III.

Załączniki:

przebudowa drogi Walawa pn.doc Plik doc 2.43 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, dnia 20-06-2007 r. Nr procedury 10/2007 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Orły informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Remont dróg wewnętrznych i drogi gminnej w Kaszycach i Drohojowie.” zawarto umowę z Firmą : Przemyskie Przedsiebiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu sp. z o.o. ul. Sielecka 2 37- 700 Przemyśl Oferta wybranej firmy była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu a jej cena (48.207,50 zł.) nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Publikacja: BIP UG Orły od dnia 20-06-2007 r.

Załączniki:

www.doc Plik doc 64.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, dnia 18-06-2007 r. Nr procedury 8/2007 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Orły informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 2105 Wacławice- Hnatkowice- Orły w m-ci Hnatkowice – 2 gi etap.” zawarto umowę z Firmą :

Załączniki:

ogl.o zawarciu umowy.doc Plik doc 64.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 9/2007 Orły,dnia 12-06-2007 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1,2,3,ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm. ) informuję, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych w Olszynce i Drohojowie”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 10/07 Orły,dnia 08-06-2007 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1,2,3,ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm. ) informuję, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ Remont dróg wewnętrznych i drogi gminnej w Kaszycach i Drohojowie” 1.Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu Sp.z o.o. ul. Sielecka 2 37-700 Przemyśl Uzasadnienie: W wyniku dokonanego badania i oceny jedynej oferty przetargowej w niniejszym postępowaniu stwierdzono że oferta nie podlega odrzuceniu. Cena oferty wynosi 48.207,50 zł. Słownie zł: czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedem 50/100. Cena zawiera podatek VAT.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 10/2007 Orły, dnia 29-05-2007r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. Remont dróg wewnętrznych i drogi gminnej w Kaszycach i Drohojowie CPV 45231220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące wykonanie na istniejących nawierzchniach nakładek z mieszanek mineralno asfaltowych . 1.Droga wewnętrzna dz. nr 868 w m-ci Kaszyce 2.Droga wewnętrzna dz. nr 882 w m-ci Kaszyce 3.Droga gminna nr 1 16367 R w Drohojowie Składania ofert częściowych lub wariantowych nie przewiduje się. Termin wykonania zamówienia - 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Załączniki:

2007 - remonty przetarg.doc Plik doc 752.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 8/07 Orły,dnia 24-05-2007 r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1,2,3,ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm. ) informuję, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 2105 Wacławice- Hnatkowice- Orły w m-ci Hnatlowice -2 gi etap”

Załączniki:

procedura 8-2007.odt Plik txt 12.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
rocedury 9/2007 Orły, dnia 22-05-2007r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Olszynce i Drohojowie CPV 45231220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych na następujących drogach: 1.Droga gminna nr 1 16355 R w m-ci Olszynka 2.Droga gminna nr 1 16361 R w m-ci Drohojów

Załączniki:

2007- przebudowa drog I.pdf Plik pdf 554.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 8/2007 Orły, dnia 15-05-2007r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 2105 Wacławice- Hnatkowice- Orły w m-ci Hnatkowice - 2- gi etap. CPV 45316110-9 - instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

Załączniki:

przetarg.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Orły informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania : „Dostawa kruszyw naturalnych” CPV 14210000- 6 zawarto umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane Piotr i Aneta Szczepańscy s.c. 37- 700 Przemyśl ul. Topolowa 9

Załączniki:

ogloszenie kruszywa.odt Plik txt 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz. 2211/1.4/2007 Orły, 18.04.2007 r. TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY ORŁY „ INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU „ Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy działając w imieniu Gminy Orły jako zamawiającego w prowadzonym trybem przetargu ograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „ Zewnętrznych, stalowych klatek schodowych przy Domach Ludowych w miejscowościach : Trójczyce, Zadąbrowie, Ciemięrzowice „ unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z powodu nie złożenia żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

Załączniki:

Klatki schodowe-procedura.doc Plik doc 23.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
GZEASz-V-2213-1.17/2007 Orły, 13.04.2007 r. TABLICA OGŁOSZEŃ UG ORŁY ------------------------------------------------ OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1,2,3, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.,Nr 164,poz. 1163 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy działając w imieniu zamawiającego – Gminy Orły, w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, wykończeniowych oraz zagospodarowania zewnętrznego, dla zadania inwestycyjnego p.n. „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „, informuje 1/. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE „ HOŁYSZKO „ Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Batorego 55A

Załączniki:

Wyniki przetargu.doc Plik doc 27.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 6/2007 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Orły informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania : „Dostawa kruszyw naturalnych” CPV 14210000- 6 za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Załączniki:

ogloszenie kruszywa.odt Plik txt 11.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz.72241/04/2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „ o gospodarce nieruchomościami” (jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603), ŧ 13Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 ) i uchwały Nr XXXIII/285/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 kwietnia 2006r „ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych i gruntowych rolnych we wsi WALAWA”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz.72241/04/2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „ o gospodarce nieruchomościami” (jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603), ŧ 13Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 ) i uchwały Nr XXXIII/285/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 kwietnia 2006r „ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych i gruntowych rolnych we wsi WALAWA”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 6/2007 Orły, dnia 27-03-2007r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY ul. Przemyska 3 woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 www.orly.itl.pl/bip OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na dostawę kruszyw naturalnych . CPV 14210000 – 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, dnia 27-03-2007 r. Nr procedury 5/2007 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Orły unieważnia przetarg nieograniczony ,, Na dostawę kruszyw naturalnych”(nr procedury 5/2007) ogłoszony w dniu 08-03-2007 r. Przetarg zostaje unieważniony ponieważ w czasie wyznaczonym na składanie ofert nie zostały złożone żadne oferty (Art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr.164 poz. 1163 ze zm.)

Załączniki:

Uniewaznienie postepowania.odt Plik txt 9.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
GZEASz-V-2213-1.14/2007 Orły, 23.03.2007 r. Tablica ogłoszeń BIP UG Orły dot. wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , którego przedmiotem jest „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „ na podstawie zapytań otrzymanych od wykonawców Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami ), Wójt Gminy Orły działając w imieniu zamawiającego – Gminy Orły, w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „, udziela wyjaśnień do siwz, w związku z treścią zapytań zawartych w wnioskach wykonawców :

Załączniki:

Orly 2007 - wyjasnienia nr 2.doc Plik doc 36.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „o gospodarce nieruchomościami” ( jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603 ), ŧ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 ) i uchwały Nr XXXIV/294/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2006r „w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi CIEMIĘRZOWICE”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „o gospodarce nieruchomościami” ( jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603 ), ŧ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 ) i uchwały Nr XXXIV/294/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2006r „w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi CIEMIĘRZOWICE”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „o gospodarce nieruchomościami” ( jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603 ), ŧ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 ) i uchwały Nr XXXIV/294/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2006r „w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi CIEMIĘRZOWICE”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
ZEASz-V-2213-1.6/2007 Orły, 20.03.2007 r. Strona internetowa BIP UG Orły ................................... wykonawcy którzy potwierdzili otrzymanie SIWZ dot. wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , którego przedmiotem jest „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „ na podstawie zapytań otrzymanych od wykonawców

Załączniki:

Orly 2007-wyjasnienia.doc Plik doc 24.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 5/2007 Orły, dnia 08-03-2007r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY ul. Przemyska 3 woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 www.orly.itl.pl/bip OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na dostawę kruszyw naturalnych . CPV 14210000 – 6 Na przedmiot zamówienia składają się kruszywa w ilościach orientacyjnych do : piasek płukany 0- 2 mm - 100 m³ żwir sortowany 4- 16 mm - 70 m³ - żwir kruszony 12- 20 mm - 50 m³ - pospółka 0- 31,5 mm - 200 m³ - pospółka 0- 63 mm - 200 m³ mieszanka kruszywa łamanego 0- 31,5 mm - 70 t. Pospółki mają zawierać frakcję żwirową w ilości 65 – 80 % Składania ofert częściowych lub wariantowych nie przewiduje się. Termin wykonania zamówienia do 30-12-2007 r.

Załączniki:

2007 -przetarg dostawa kruszyw.odt Plik txt 21.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
GMINA ORŁY Orły, 27.02.2007 r. 37-716 Orły ul. Przemyska 3 woj. podkarpackie tel./fax 016 6712693 ............................................................ z a m a w i a j ą c y Procedura przetargowa nr 4/2007 Dokumentacja przetargowa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „ Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia większa niż równowartość kwoty 60.000 EURO a mniejsza niż kwoty określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp Ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych Nr 45 z dnia 28.02.2007 r. poz. 14735 dokumentacja

Załączniki:

Orly II - marzec 2007 SIWZ BIP.doc Plik doc 379.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E ------------------------------------------- Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3, woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami / na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych ,wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu związanych z realizacją zadania inwestycyjnym p.n. „ Rozbudowa budynku oświatowego Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „ w terminie do dnia 15 sierpnia 2007 r. CPV-45.214210-5 Ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr 45 z dnia 28.02.2007 poz. 14735

Załączniki:

Ogloszenie Orly II-marzec 2007.doc Plik doc 85.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E ------------------------------------------- Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3, woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693 ogłasza przetarg ograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163 z późniejszymi zmianami / na wykonanie zewnętrznych, stalowych klatek schodowych przy Domach Ludowych w miejscowościach : Trójczyce, Zadąbrowie, Ciemięrzowice CPV – 45223100-7 Ogłoszenie w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych nr OWP/2007/02/09-1401537
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „ o gospodarce nieruchomościami”(jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603), ŧ 13Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 ) i uchwały Nr XXXIII/285/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 kwietnia 2006r „ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych i gruntowych rolnych we wsi WALAWA”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz. 72241/11/2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „o gospodarce nieruchomościami” ( jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603 ), ŧ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 ) i uchwały Nr XXXIV/294/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2006r „w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi CIEMIĘRZOWICE”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 16/2006 Orły, dnia 31-07-2006 r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w m- ci Zadąbrowie” CPV 45233320- 8 fundamentowanie dróg CPV 45233220- 7 roboty w zakresie nawierzchni dróg Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące wzmocnienie i wykonanie podbudów z kruszyw naturalnych oraz nawierzchni z mieszanek min.-asfaltowych na następujących drogach: 1.Droga gminna nr 1 16363 R 2.Droga wewnętrzna dz. Nr 312/1 Składania ofert częściowych lub wariantowych nie przewiduje się. Termin wykonania zamówienia 40 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki:

Zad_browie- przebudowy drog.doc Plik doc 748.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E ------------------------------------------ WÓJT GMINY ORŁY 37-716 Orły woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DLA CZTERECH MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY ORŁY – MAŁKOWICE,DUŃKOWICZKI,DROHOJÓW,HNATKOWICE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH,PRZETARGOWYCH I UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ w terminie do dnia 15 marca 2007 r. / nr procedury 4/2006 /

Załączniki:

Ogloszenie projekt kanalizacji.doc Plik doc 22.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 14/2006 Orły, dnia 05-07-2006 r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. „Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Ciemięrzowice, Trójczyce i Małkowice ” CPV 45233220- 7 roboty w zakresie nawierzchni dróg Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące wykonanie nakładek z mieszanek min.-asfaltowych na istniejących nawierzchniach bitumicznych na następujących drogach: 1.Droga gminna Nr 1 16351 R w Ciemięrzowicach 2.Droga gminna Nr 1 16357 R w Trójczycach 3.Droga gminna Nr 1 16379 R w Małkowicach

Załączniki:

Remonty nawierzchni drog.doc Plik doc 682.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Zarządzenie Nr 49/2006 Wójta Gminy Orły z dnia 11 sierpnia 2006r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r „o samorządzie gminnym” (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „ o gospodarce nieruchomościami” (jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 261 poz.2603 z późn. zm.), realizując, wnioski Rad Sołeckich wsi Walawa i Zadąbrowie oraz uchwałę Nr XXXIV/294/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2006r „w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi CIEMIĘRZOWICE”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E ------------------------------------------ GMINA ORŁY 37-716 Orły woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DLA MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY ORŁY – MAŁKOWICE,DUŃKOWICZKI WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH ORAZ PRZETARGOWYCH w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 maja 2007 r. / nr procedury 17/2006 /

Załączniki:

Projekt Malkowice-kanalizacja.doc Plik doc 35.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E ------------------------------------------ GMINA ORŁY 37-716 Orły woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DLA MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY ORŁY – DROHOJÓW, HNATKOWICE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH ORAZ PRZETARGOWYCH w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 maja 2007 r. / nr procedury 18/2006 /

Załączniki:

Projekt Drohojow-kanalizacja.doc Plik doc 34.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „ o gospodarce nieruchomościami”(jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603), ŧ 13Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 ) i uchwały Nr XXXIII/285/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 kwietnia 2006r „ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych i gruntowych rolnych we wsi WALAWA”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz. 431/W/1.21/2006 Orły, 8.06.2006 r. BIP URZĘDU GMINY ORŁY Informacja o wyborze oferty ---------------------------------------- Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ) Gmina Orły, 37-716 Orły zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n. „ Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Walawa – etap I-szy ; rurociąg tłoczny + przepompownia „ jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez „ WODROL „ S.A. 35-959 Rzeszów ul. Handlowa 3 cena oferty - 198.556,25 zł brutto ( słownie : sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 25/100 ) Okres gwarancji - 60 miesięcy na roboty 36 miesięcy na dostarczone urządzenia technologiczne

Załączniki:

Wyniki kanalizacja Walawa.doc Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „o gospodarce nieruchomościami” ( jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603 ), ŧ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 ) i uchwały Nr XXVI/236/05 Rady Gminy w Orłach z dnia 31 sierpnia 2005r „w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej we wsi CIEMIĘRZOWICE” Wójt Gminy Orły ogłasza publiczny przetarg ustny ( licytację ) nieograniczony
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E --------------------------------- Gmina Orły 37-716 Orły woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami / NA „ DOSTAWĘ I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PCV W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY ORŁY „

Załączniki:

Stolarka 2006.doc Plik doc 22.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 20/2006 Orły, dnia 08-08-2006 r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych nr 1 16374 R i 1 16376 R w Walawie ” CPV 45233220- 7 roboty w zakresie nawierzchni dróg Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące wykonanie nakładki z mieszanek min.-asfaltowych na istniejącej nawierzchniach bitumicznych. Składania ofert częściowych lub wariantowych nie przewiduje się. Termin wykonania zamówienia 35 dni od dnia podpisania umowy
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Znak 1/E/06 Orły, dnia 29-03-2006r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. a/Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 2105 Wacławice- Hnatkowice- Orły w m-ci Hnatkowice - 1- szy etap. b / Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w m-ci Hnatkowice c/ Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w m-ci Walawa (Zatorze) d/ Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w m-ci Walawa (osiedle koło młyna) e/ Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w m-ci Trójczyce CPV 45316110-9 - instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

Załączniki:

przetarg.doc Plik doc 950.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 / na wykonanie robót budowlanych dla zadnia „ KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI WALAWA – ETAP I-SZY : RUROCIĄG TŁOCZNY + PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW „

Załączniki:

Walawa kanalizacja.doc Plik doc 22.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E Gmina Orły 37-716 Orły woj. podkarpackie tel. 016 671-26-93 ogłasza w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ) przetarg nieograniczony na wykonanie usługi obejmującej : „ Ubezpieczenie obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Orły w zakresie podstawowym ” CPV-6633200,66336000,66336100,66336300,6633900

Załączniki:

Ubezpieczenie 2006.doc Plik doc 22.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 19./2006 Orły, dnia 07-08-2006 r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. „Remont kruszywem naturalnym drogi gminnej nr 1 16376 R w m-ci Walawa” CPV 45233320- 8 Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące: - wykonanie podbudów z kruszyw naturalnych o zawartości frakcji piaskowej max. 25% Składania ofert częściowych lub wariantowych nie przewiduje się. Termin wykonania zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E Gmina Orły 37-716 Orły woj. podkarpackie tel. 016 671-26-93 ogłasza w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ) przetarg nieograniczony na wykonanie usługi obejmującej: „ Przeszkolenie pracowników placówek oświatowych z terenu gminy oraz pracowników administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej” Wymagalny termin przeprowadzenia szkolenia – do dnia 17 grudnia 2005 r.

Załączniki:

Ogloszenie BHP.doc Plik doc 22.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Znak 1/E/05 Orły, dnia 09-11-2005r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 2105 Wacławice- Hnatkowice- Orły w miejscowości Orły” CPV 45316110-9 - instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

Załączniki:

Znak 1.doc Plik doc 23.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły 19.10.2005 r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37-716 Orły woj. Podkarpackie tel. /0-16/ 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie remontu dachu budynku administracyjnego Wacławice – Podlas

Załączniki:

Dok. przetargowa - ogloszenie.doc Plik doc 22.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 21/2006 Orły, dnia 07-09-2006 r. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. Podkarpackie tel. (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2098 Kaszyce – Orły km 4 + 540” CPV 45233320- 8 , 45233220- 7 Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Składania ofert częściowych lub wariantowych nie przewiduje się. Termin wykonania zamówienia 35 dni od dnia podpisania umowy
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E Gmina Orły 37-716 Orły woj. podkarpackie tel. 016 6712693 ogłasza w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. ,Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami ) przetarg nieograniczony na wykonanie usług obejmujących 1/. Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków ( zupy ) dla młodzieży szkolnej w : Szkole Podstawowej Orły, Szkole Podstawowej Drohojów, Gimnazjum Publicznym Orły, Gimnazjum Publicznym Drohojów – w okresie 21.09.2006 – 22.06.2007 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 22/2006 dla przedmiotu zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż równowartość 60.000 EURO 2/. Dostawę bułek dla młodzieży szkolnej w Szkołach Podstawowych – Niziny, Małkowice, Trójczyce, Kaszyce, Zadabrowie, Walawa – w okresie 25.09.2006 r. – 22.06.2007 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 23/2006 dla przedmiotu zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż równowartość 60.000 EURO

Załączniki:

Nowy Dokument Microsoft Word.doc Plik doc 23.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, dnia 18-09-2006 r. Nr procedury 21/2006 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Orły informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2098 Kaszyce – Orły km 4 + 540” za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ) Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3

Załączniki:

Ogloszenie o wyborze oferty.doc Plik doc 19.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Nr procedury 1/D-ZU/06 OGŁOSZENIE PRZETARGOWE Wójt Gminy Orły 37- 716 Orły woj.Podkarpackie tel.(0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. „Utrzymanie zimowe dróg” CPV-90212000 Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące: - odśnieżanie - likwidacja gołoledzi żużlem - usuwanie zasp koparką - wywożenie śniegu z zasp Składania ofert częściowych lub wariantowych nie przewiduje się. Termin wykonania zamówienia od 01-12-2006r. do 01-04-2007r.

Załączniki:

Zimowe utrzymanie drog 2006.doc Plik doc 90.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E ------------------------------------------- Gmina Orły 37-716 Orły ul. Przemyska 3, woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami / na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych ,wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu związanych z realizacją zadania inwestycyjnym p.n. „ Rozbudowa budynku oświatowego Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „ w terminie do dnia 15 sierpnia 2007 r. CPV-45.214210-5 Ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr 301 z dnia 8.11.2006 r. poz. 56862 specyfikacja

Załączniki:

O G L O S Z E N I E do BIP.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Wójt Gminy Orły 37- 716 ORŁY woj. podkarpackie tel./fax (0-16) 671-26-93 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych stałych z obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orły” Na przedmiot zamówienia składają się roboty obejmujące: - wywóz odpadów w kontenerach KP-7 - odbiór odpadów z pojemników 1100 l - odbiór odpadów z pojemników i worków PCV 110 l Składania ofert częściowych lub wariantowych nie przewiduje się. Termin wykonania zamówienia: od 01-01-2007 r. do 31-12-2007 r.

Załączniki:

Orly11.doc Plik doc 60.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
WÓJT GMINY ORŁY Orły, dnia 06.12.2006 r. 37-716 Orły ul. Przemyska 3 woj. podkarpackie Nr procedury: 26/2006 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Orły informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „odbiór odpadów komunalnych stałych z obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orły” w 2007 r., za najkorzystniejszą została uznana oferta Firmy BOGUSŁAWA DYBEK ZAKŁAD OCZYSZCZANIA „B i M DYBKOWIE”, ul. WincentegoWitosa 48, 37-710 Żurawica.

Załączniki:

nowy.doc Plik doc 22.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
GZEASz-V-2213-1.7/2006 Orły, 18.12.2006 r. STRONA INTERNETOWA UG ORŁY dot. wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 24/2006 – „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „

Załączniki:

Wyniki - Orly II.doc Plik doc 434.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
WÓJT GMINY ORŁY Orły, dnia 22.12.2006 r. 37-716 Orły ul. Przemyska 3 woj. podkarpackie Nr procedury: 26/2006 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Orły informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „odbiór odpadów komunalnych stałych z obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orły” w 2007 r., za najkorzystniejszą została uznana oferta Firmy BOGUSŁAWA DYBEK ZAKŁAD OCZYSZCZANIA „B i M DYBKOWIE”, ul. WincentegoWitosa 48, 37-710 Żurawica. U z a s a d n i e n i e : Oferta Firmy BOGUSŁAWA DYBEK ZAKŁAD OCZYSZCZANIA „B i M DYBKOWIE”, ul. Wincentego Witosa 48, 37-710 Żurawica jako jedyna została dopuszczona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym w dniu 20.12.2006 r. o godz. 9°° w siedzibie Urzędu Gminy Orły podpisano umowę na wykonanie zamówienia publicznego z Firmą j.w. WÓJT mgr inż. Ryszard Cząstka

Załączniki:

nowy2.doc Plik doc 21.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
GZEASz-V-2213-2.48/2006 Orły, 30.11.2006 r. A/a ................................... wykonawcy którzy potwierdzili otrzymanie SIWZ dot. wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , którego przedmiotem jest „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „ na podstawie zapytań otrzymanych od wykonawców

Załączniki:

ORLY BIS-wyjasnienia.doc Plik doc 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
GMINA ORŁY 37-716 Orły ul. Przemyska 3 woj. podkarpackie GZEASz-V-2213-2.27/2006 Orły, 30.11.2006 r. wykonawcy którzy potwierdzili otrzymanie siwz oraz strona interentowa UG Orły dot. modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , którego przedmiotem jest „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „

Załączniki:

ORLY BIS-wyjasnienia.doc Plik doc 52.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E --------------------------------- Gminny Zakład Usług Wodnych 37-716 Orły ul. Przemyska 3 woj. podkarpackie tel. 0-16 6-712-693 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami / na „ DOSTAWĘ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO O ŁADOWNOŚCI 3,5 TONY– SKRZYNIOWEGO, Z PODWÓJNĄ KABINĄ OSOBOWĄ „ Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia mniejsza niż równowartość 60.000 EURO

Załączniki:

GZUW samochod.doc Plik doc 300.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, dnia 27-11-2006 r. Nr procedury 1/D-ZU/06 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Orły informuje, że w wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Utrzymanie zimowe dróg” zawarto umowę z firmą:

Załączniki:

nowy I.odt Plik txt 9.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
GZEASz-V-2213-1.72/06/2007 Orły, 8.12.2007 r. TABLICA OGŁOSZEŃ I BIP Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy Orły działając w imieniu Gminy Orły jako zamawiającego w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na zadaniu inwestycyjnym p.n. „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej – Gimnazjum Publicznego w Orłach „

Załączniki:

Orly II - protest.doc Plik doc 77.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz.72241/04/2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „ o gospodarce nieruchomościami”(jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603), ŧ 13Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 ) i uchwały Nr XXXIII/285/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 28 kwietnia 2006r „ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych i gruntowych rolnych we wsi WALAWA”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz. 72241/11/2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „o gospodarce nieruchomościami” ( jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603 ), ŧ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 ) i uchwały Nr XXXIV/294/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2006r „w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi CIEMIĘRZOWICE”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Orły ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania gminy p.n. „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gmin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Przemyślu „ w 2007 r.

Załączniki:

Dowoz dzieci niepelnosprawnych_.doc Plik doc 54.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
L.dz. 72241/11/2006 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „o gospodarce nieruchomościami” ( jednolity tekst Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603 ), ŧ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” ( Dz. U z 2004r Nr 207 poz.2108 ) i uchwały Nr XXXIV/294/06 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2006r „w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi CIEMIĘRZOWICE”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Orły, dnia 20-05-2008 r. Ogłoszenie modyfikacja SIWZ dotyczącej postępowania nr 9/2008 Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), Wojt Gminy Orły dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 1 16355 R od km 1 + 724 do km 1 + 969 w m-ci Olszynka prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w następujący sposób:  w załączniku Nr 4 (kosztorys ofertowy ) w pozycji 2 , kolumna wyszczególnienie jest zapis – Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny niesort.) grubość 20 cm po zagęszczeniu winno być: Dolna w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 20 cm po zagęszczeniu. Ilość jednostek pozostaje bez zmian. Otrzymują: 1.Strona internetowa UG Orły 2.Tablica ogłoszeń UG Orły 3.A/a.

Załączniki:

Ogłoszenie modyfikacja Olszynka Plik doc 66.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2008-05-21
Publikujący -
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 18 kwietnia 2021r. 07:29:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.