Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BGK.V.6220.2.4.2012                                                                                   Orły, 30.07.2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 21 ust. 1, pkt. 9 oraz art. 73 ust. 1, art. 74, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr, 199 poz. 1227 ze zm.), ponadto art. 61 § 4, art. 49, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 17 listopada 2000 r. Dz. U. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

 

Zawiadamiam oraz podaję do publicznej wiadomości

 

 Na wniosek F.H.U. Auto Serwis Blacharstwo - Lakiernictwo  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat blacharsko-lakierniczy położony w obrębie Zadąbrowie, gmina Orły”, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 115/2, obręb Zadąbrowie.

 

Informuję również wszystkie uprawnione strony tego postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami, wzięcia czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania  oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Urzędu Gminy, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu w godzinach 715-1515 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski złożone po terminie, o którym mowa w obwieszczeniu pozostają bez rozpatrzenia.

Dalsze postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie prowadzone będą po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii organów pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów uzgodnień nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Orły.

 

 

                                                                                                              Z up. Wójta Gminy Orły

                                                                                                                         Jan Janusz

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

Publikacja:
1.  Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Orły.
2.  www.bip.ugorly.pl

3.  sołtys wsi Zadąbrowie: Bereźnicki Zbigniew, Zadąbrowie 71 A, 37-716 Orły

Otrzymują:

  1. Inwestor zadania: Paweł Gudyka, Zadąbrowie  88, 37-716 Orły
  2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Orły zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  3. a/a  (sprawę prowadzi: mgr inż. Dorota Tysowska - podinpektor)

 

Do wiadomości:

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Bpa Glazera 9, 37-700 Przemyśl
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

 

 

Podmiot publikujący
Wytworzył2012-07-30 00:00
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-07-30 13:19
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 08 kwietnia 2020r. 08:13:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.